Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

 

На 12.02.2021 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ между Министерство на образованието и науката – конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР – управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Дейностите по проекта ще се изпълняват до 31.12.2023 година.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

Специфичните цели са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Проектът е на обща стойност 109 562 541,93 лева и е с продължителност 35 месеца.

Дейностите по проекта, в които участва СУ “Христо Ботев“  финансирани на база фактически извършени и отчетни разходи са:

Дейност 1- Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи - По проекта са доставени 40 броя лаптопи за ученици и 14 броя лаптопи за педагогическите специалисти.

Дейност 2 – Обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда – През учебната 2021/2022 година преминали обучение по проекта 42 ученици, разпределени в 8 групи

Дейност 3 – Обучение на педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда - През учебната 2020/2021 година в обучение по проекта участваха 10 педагогически специалисти от училището.

Дейност 4 - Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т. ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.) – В началото учебната 2021/2022 година в тази дейност бяха включени 25 родители.

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search