Графици

Седмично разписание за втори срок, учебна 2023/2024 година - НАЧАЛЕН ЕТАП

Седмично разписание за втори срок, учебна 2023/2024 година - ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Седмично разписание за втори срок, учебна 2023/2024 година - ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Приемно време на педагогическите специалисти, втори срок за учебната 2023-2024 година

График за консултации на учителите по учебни предмети за втори срок на учебната 2023-2024 година

График за провеждане на часа на консултиране на родители и ученици и водене на училищна документация за всички паралелки от I-XII клас за втори срок на учебната 2023-2024 година

Дневен и седмичен режим, учебна 2023/2024 година - II срок

График за провеждане на контролни работи за втори срок, учебна 2023-2024 година

График за провеждане на класни работи за втори срок, учебна 2023-2024 година

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search