Мерки за работа в условията на COVID-19

Настоящите мерки за работа в условията на COVID-19 са разработени съгласно насоки за работа на системата на училищното образование, разработени от МОН и МЗ. Разгледани са и са приети с Решение № 49, Протокол №12/14.09.2020 г. на Педагогически съвет и Решение №16,.Протокол № 6/14.09.2020 г. на Обществен съвет.

Учебната 2020/2021 година ще стартира присъствено и провеждане на образователния процес в дневна форма на обучение за всички ученици. От това произтичат конкретни предизвикателства, пред които сме изправени на прага на учебната 2020/2021 година във връзка с епидемията. За намаляване на рисковете от предаване на инфекцията COVID – 19 всички членове на училищната общност – ученици, учители, помощен и обслужващ персонал ще трябва да спазват следните мерки:

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИРУСА ВКЛЮЧВАТ:

1. Спазване на общите здравни мерки

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове).

Носенето на маска или шлем е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО:

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;

- в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап. При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;

- в училищните автобуси.

Забележка: Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание. Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите - маски или шлемове.

3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване:

- ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната ) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.;

- при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час;

- класните и учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие;

- във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, в случай че няма осигурени сешоари за ръце, както и регулярно изхвърляне на боклука.

На дезинфекция и почистване подлежат и училищните автобуси преди и след всеки курс.

4. Засилена лична хигиена и условия за това:

- Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи.

- Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на четирите входа на училището, в учителската стая и в коридорите и в класните стаи, като тяхната употреба следва да е контролирана.

- Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.

- Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.

- Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.

5. Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“

6. Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с епидемията

- Отговорното лице за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията в СУ „Христо Ботев”, град Септември е Стефка Митрова – зам. директор АСД и Училищен организационен екип в състав:

- Стефка Митрова– зам.-директор АСД

- Весела Панчева – зам.-директор УД

- Доротея Никова – педагогически съветник

- Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в т.ч. и графици за дежурства. Училищният екип за подпомагане работата на организационния екип е в състав:

- Христина Янкова-Пискова – старши учител по ИТ и математика

- Йорданка Атанасова – учител по английски език

- Регина Карталова – главен учител

- Елена Сестримска – старши учител начален етап

- Илияна Божилова - учител ЦОУД

- Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.

- Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.

7. Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.

- Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.

- При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

Б. ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ МЕРКИ

I. За осигуряване на дистанция между паралелките

1. Класни стаи и организация на учебния процес

- Учебният процес в СУ „Христо Ботев” през учебната 2020/2021 година ще се извършва в класни стаи, при което учителите ще се местят, а не учениците.

- Използването на кабинети ще е необходимо за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет – ФВС - физкултурен салон, информационни технологии и компютърно моделиране в кабинетите по ИКТ.

-Паралелките от начален етап от I, II и IV класове ще провеждат учебните си часове на Iетаж, a паралелките от III клас на II етаж. V-VII клас на II етаж (крило), VIII – XII клас на I и II етаж (крило), съгласно изготвено разпределение на класните стаи.

- Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това.

- Всеки ученик да използва едно и също работно място в класната стая и да не го променя по време на присъственото обучение, а там където е възможно един ученик да използва един чин/учебна маса и разполагане на местата за сядане на учениците шахматно.

- Да се спазва дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение при работата на учителите с повече от една паралелка.

- Да се разпределят часовете между учителите по един предмет (при възможност) в рамките на един випуск.

-Намаляване на ненужни предмети в коридори/класни стаи.

2. Коридори и стълбища

- Придвижването в коридорите и по стълбите да се извършва еднопосочно според указаните знаци.

- Правила за регулиране на влизането и излизането в сградата на училището, без струпване на входа и при спазване на дистанция.

3. Междучасия. Тоалетни/санитарни помещения

-Различно начало на учебните занятия на различен график за междучасията.

-Правила учениците да не се струпват – до 3-ма ученици едновременно могат да влизат в санитарните помещения , съобразено с капацитета им.

4. Входове: Ще се използват четири входа на училището, така че да не се допуска струпване на ученици с осигурени лица за спазване на пропускателния режим на всеки вход , както следва:

- централен вход за учениците от I, II и IV клас;

- вход (страничен - мазе) за учениците от III клас

- вход (страничен откъм ул. „Калина”) за учениците от V доVII клас;

- вътрешен вход за учениците от VIII до XII клас .

5. Стол

- Хранене по график.

- Обособени зони за хранене за отделните паралелки.

- Правила да не се допускат опашки от близкостоящи ученици (когато са паралелки, които не си взаимодействат).

- Недопускане на споделяне на храни и напитки, както и учебни пособия и помагала.

6. Училищен двор

- Максимално ограничаване на влизането на външни лица в сградата на училището чрез маркиране на зони за достъп на родители в двора и в близост до входа.

- Допускане на придружители на деца със СОП в училището при спазване на изискванията за физическа дистанция и дезинфекция.

- Разделяне на дворa на зони за отделни паралелки.

- Провеждане на повече занятия навън.

- Провеждане на занятия извън училището, когато това е удобно, мястото е по-широко и по-безопасно и не е свързано с риск и много време за придвижване (напр. в помещения на читалището, което наблизо).

- Недопускане на външни лица в двора и спортните площадки на училището и през почивните дни.

7. Комуникация. Учителска стая

- Ограничаване на близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая.

-По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

-Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ.

-Провеждане на родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по-голямо помещение, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

8. Физкултурен салон

-Използване на физкултурния салон само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито и възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

9. Библиотека

-Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка.

-Да не влизат повече от двама ученици и да са на отстояние един от друг.

10. Закуски по Държавен фонд „Земеделие“

- Приемат се график.

11. Озониране и пречистване на въздуха.

- всяко междучасие да се проветряват класните стаи и учителската стая.

II. За подпомагане на комуникацията между съответната РЗИ и училището

- Предварително уточняване между училището и съответната РЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции.

- Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на типови бланки, които да подпомогнат бързата и точна информация, която се изисква училището да подаде към РЗИ при съмнение или случай на COVID-19.

- Съвместно обсъждане и предоставяне от РЗИ за улеснение на училището на бланка с отметки за поредността от задължителни стъпки, които предприема училището при съмнение или случай на COVID-19, както и за отговорните лица.

III. За осъществяване на извънкласни и извънучилищни занимания по интереси

- Максимално ограничаване на наемането на външни лектори за дейностите, които може да се осигурят от учители в училището.

- Ограничаване на отдаването на училищната и/или спортната база под наем.

IV. За подпомагане на преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние:

- Създаване на групи за бърза комуникация (директори – РУО, учители – ръководство, учители – родители, учители – ученици).

- Определяне на различна продължителност на електронните уроци в зависимост от възрастта и уменията за саморегулация на учениците.

- Публикуване на училищния сайт и запознаване на учениците с брошурата с препоръки за безопасна работа в интернет.

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf, както и с Правилата за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа и с препоръките относно безопасно провеждане на дистанционно обучение в онлайн среда.

- Разработване или споделяне чрез сайта на училището на ръководства за учители, ученици, родители за ОЕСР и на ресурси:

- Ръководства с инструкции за ползване на платформата или платформите за обучение .

- Ръководства за учители - линкове към електронните ресурси, записи на видеоуроци на учители, качени на сайта на училището, и т.н.

- Ръководства за ученици - електронни ресурси, добри училищни практики за екипна работа и групови проекти на техни съученици, активно включване в процеса на обучение.

- Ръководства за родители - електронни ресурси за проследяване на график, уроци с теми от учебното съдържание, обратна връзка /форум или друго.

- Ръководства за дигитализация на учебното съдържание – посочени електрони ресурси, линкове към Националната електронна библиотека с ресурси и други електронни платформи, които предоставят безплатно учебно съдържание в интерактивен и иновативен модел.

В. ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ МЕРКИ ВКЛЮЧВАТ:

1. Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

2. Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

3. Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

4. Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

© 2024 СУ "Христо Ботев", гр. Септември. Всички права запазени.
Сайтът е изграден с подкрепата на Станимир Каравеликов

Search